บทเรียนออนไลน์ โดย สกอ.
รหัส วิชา หัวข้อ
1022301
หลักการสอน
1032101
เทคโนโลยีการศึกษา
1042104
หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา
1500101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1500102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
1500104
ความจริงของชีวิต
1541203
ภาษาไทยธุรกิจ
1542210
การพูดในที่ชุมชน
1643104
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
2012105
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2500101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2500102
วิถีไทย
2500103
วิถีโลก
2500104
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2512704
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2513302
จิตวิทยาองค์การ
2515706
จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ
2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551301
ระบบบริหารราชการไทย
2552301
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
2553301
วิเคราะห์โครงการและการบริหาร
2553306
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
2561102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2561203
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2561204
กฎหมายลักษณะบุคคล
2562201
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
2562306
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
2562501
กฎหมายปกครอง 1
2562504
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2563301
แรงงานสัมพันธ์
2563401
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2563402
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
2563503
กฎหมายลักษณะพยาน
3001103
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3011101
หลักนิเทศศาสตร์
3011102
หลักการสื่อสารมวลชน
3012101
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3013202
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3023204
การเขียนสารคดี
3023402
การบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3033201
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
3033601
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3034401
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
3041101
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3052101
หลักการสื่อสารการตลาด
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3542106
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3542304
ศิลปะการขาย
3542305
บริหารการขาย
3543101
การบริหารการตลาด
3543103
กลยุทธ์การตลาด
3543303
การจัดการการไหลเวียนสินค้า
3544103
การตลาดระหว่างประเทศ
3544901
สัมมนาทางการตลาด
3561101
องค์การและการจัดการ
3561204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3562114
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3562115
การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
3562117
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
3562118
การจัดการส่วนหน้า
3562207
จิตวิทยาธุรกิจ
3562302
การพัฒนาองค์การ
3562305
หลักการวางแผน
3562306
พฤติกรรมองค์การ
3562307
การบริหารการผลิต
3562401
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
3562402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3562403
การสร้างทีมงาน
3562404
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3563101
การจัดการธุรกิจโฆษณา
3563110
การเป็นผู้ประกอบการ
3563204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3563405
การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
3563406
การวิเคราะห์งาน
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3571201
หลักการมัคคุเทศก์
3571301
หลักการโรงแรม
3572201
การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3572501
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3573102
การจัดเลี้ยง
3573202
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3591105
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3592101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102
เศรษฐศาสตร์มหาภาค
3593301
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
4000106
การคิดและการตัดสินใจ
4000107
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
4000108
เทคโนโลยีสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4062402
การจัดการสิ่งแวดล้อม
4063404
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4064901
การอนุรักษ์พลังงาน
5073102
ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5073403
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Top
  • จำนวนผู้เข้าชมFree Web Site Counterคน