โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 2 งานดังนี้
งานผลิตสื่อ
งานนวัตกรรมการศึกษา
งานผลิตสื่อมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ถ่ายภาพนิ่ง  วีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์
ผลิตงานกราฟฟิก
ผลิตมัลติมีเดีย
สำเนาเทปเสียง  เทปวีดิทัศน์
สำเนาแผ่น  CD  VCD   DVD
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
งานนวัตกรรมการศึกษา
ฝ่ายอบรมและสนับสนุน E-learning มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
อบรมอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
อบรมนักศึกษาในการใช้ระบ
ฝ่ายผลิต E-learning มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผลิตบทเรียน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Top
  • จำนวนผู้เข้าชมFree Web Site Counterคน